High - Abdulkhalek Bakir
Revelation

Revelation

Tatoosh Range, Mt. Rainier NP, Washington, USA